konstrukcja.jpg

Informacja w zakresie Uchwały Prezydium Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęło Uchwałę nr 1/08 w dniu 15 stycznia 2008 roku, w której w nawiązaniu do analizy definicji ekspertyzy technicznej oraz takich pojęć jak: ocena, orzeczenie techniczne i opinia techniczna stwierdzono, że ekspertyzy techniczne szczególnie na potrzeby różnych postępowań, w tym m. innymi administracyjnych i sądowych, powinny wykonywać tylko osoby, posiadające uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie zarówno projektowania, jak i wykonawstwa.

W uzasadnieniu powyższego stanowiska zwrócono uwagę na fakt, że ekspertyza obok elementów oceny, powinna zawierać również wariantowe propozycje rozwiązania ujawnionych problemów oraz usunięcia zagrożeń, wad i nieprawidłowości, co wymaga szczególnej wiedzy technicznej przewyższającej kwalifikacje osób posiadających tylko uprawnienia budowlane.

Biuro Rzeczoznawców Budowlanych wykonuje

w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

 • Opinie techniczne.
 • Ekspertyzy budowlane.
 • Ekspertyzy i opinie przed sądowe.
 • Orzeczenia ,raporty i analizy prawno-budowlane.
 • Oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych.
 • Oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych.
 • Badanie awarie, uszkodzeń budynków i budowli.
 • Szkody Górnicze.
 • Diagnostyka budowlana.
 • Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
 • Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
 • Wycena robót budowlanych.
 • Kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.
 • Odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane.
 • Kwalifikacje budynków i budowli
 • Podziały budynków,
 • Wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
 • Świadectwa energetyczne
 • Charakterystyki energetyczne.
 • Raporty w zakresie inwestycji budowlanych
 • Monitoring budów i inwestycji
 • Odbiory techniczne budynków
 • Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
 • Prowadzenie spraw.
 • Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .
 • Budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,
 • lokale mieszkalne.
 • Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy,izolacje termiczne i przeciw wilgociowe.
 • Drogi i sieci zewnętrzne
 • Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
 • Technologia robót budowlanych.
 • Uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.
 • Realizacja inwestycji budowlanych.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
 • Procedury administracyjne.


1.Ekspertyzy budowlane, raporty, analizy.

-ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu technicznego ,diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych, ocena  wadliwie wykonanych  prac budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, remontowych.

-w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólno budowlane, konstrukcyjne

-roboty   konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych  

-roboty  instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu  

2.Analizy i raporty w zakresie:  

-badanie zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywanie badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia etc.

-badanie konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych

-prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi  wykonania robót budowlanych i remontowych,

-zgodności wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,  

-oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,

-przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,  

-przeglądy okresowe ,kontrola techniczna  obiektów budowlanych,

-dokumentów formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, Norm Budowlanych, Warunków Technicznych

-sprawdzenie, koreferaty do opinii wykonywanych przez biegłych sadowych, rzeczoznawców, projektantów,osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

-ocena prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego

3.Przeglądy i kontrole.

-Przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali mieszkalnych ,odbiory techniczne zgodnie z art. 62  Ustawy Prawo Budowlane :

-okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,  

-okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

-wyłączenie z użytkowania obiektów

-odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania

-wadliwości przeglądów ,odbiorów etc.
4.Opinie  przed sądowe.

- robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,  

-budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,  

-zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,  

- nawierzchni drogowych z kostki brukowej,  

- sprawowanego nadzoru budowlanego,  

-oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,  

-analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,  

-kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,  

-analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,  

-weryfikacji  zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

5.Opinie w sprawach techniczno-prawnych i podatkowych.

 -kwalifikacja obiektów budowlanych ,budowli ,budynków, urządzeń technicznych, części składowych, odłączanie  zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz  art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.

-kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów podatkowych,wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.

-orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych  

-postępowania  administracyjne  Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań właściwość podstaw prawnych  prowadzenia postępowań  

-postępowania  w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych ,opłat administracyjnych

-odwołania od decyzji PINBUD.

„Ekspertyza   to   zbadanie   i   rozwiązanie   przy   pomocy   biegłych jakiegoś zagadnienia wymagającego specjalnych wiadomości."

"Często   używa   się   także   ekspertyzy   w   znaczeniu   orzeczenia wydanego przez rzeczoznawcę w określonej sprawie”.

„Jak należy mówić, by nie kaleczyć języka: ekspertyza na tor podsuwnicowy czy ekspertyza toru podsuwnicowego? A może ekspertyza dotycząca, lub w sprawie toru lub o torze? - zapytał kiedyś jeden z inżynierów - rzeczoznawca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Z rejestru podanych możliwości wyłączyłbym ekspertyzę na coś (a więc ekspertyzę na tor czy na
okoliczność   pęknięcia   toru).   Zostałyby   więc   następujące   propozycje: ekspertyza   o   czymś,  ekspertyza   czegoś,   ekspertyza   dotycząca   czegoś, ekspertyza w sprawie czegoś (ekspertyza o torze, ekspertyza toru, ekspertyza dotycząca toru, ekspertyza w sprawie toru) - składnia ekspertyza o czymś jest dopuszczalna wtedy, gdy ekspertyzy użyjemy w znaczeniu węższym - równym »orzeczeniu, opinii«, gdy będziemy mieli na myśli rezultat pewnego procesu badawczego   (ekspertyza   o   czymś   -   jak   opinia,   orzeczenie   o   czymś).   Nie
zapominajmy   jednak,   że   częścią   ekspertyzy   jest   również   sam   ów   proces badawczy.   Wtedy składnia   ekspertyzy   o   czymś   nie   byłaby   wskazana,   za logiczne   natomiast   należałoby   uznać   połączenie   ekspertyza    czegoś (ekspertyza czegoś - jak badanie, rozwiązanie czegoś). Związki: ekspertyza wsprawie   czegoś,   ekspertyza   dotycząca   czegoś   nie   wymagają   określenia,   z którą fazą czynnościndanego eksperta ma się do czynienia: czy z procesem badawczym, czy ze sporządzeniem werdyktu - skutku owych badań. Są więc najbezpieczniejsze pod względem logicznym, choć mniej wygodne, bo dłuższe. A   zatem:   ekspertyza   w   sprawie  czegoś,   ekspertyza   dotycząca   czegoś   -   to formy, które zawsze będą poprawne (zakładając, że ekspertyza to pewna suma czynności:   zbadanie   czegoś   plus   orzeczenie   wydane   na   podstawie   owych badań); ekspertyza czegoś - to związek poprawny przy założeniu, że ma się na myśli   tylko   czynności   badawcze;   ekspertyza   o   czymś   -   to   związek dopuszczalny   przy   założeniu,   że   ekspertyzy   używa   się   w   drugim   węższym znaczeniu - jako synonimu orzeczenia, opinii”.
                                                                       
Ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji, elewacji, dachu   i innych elementów .Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawieoględzin i dostępnej   dokumentacji   projektowej.   i   innych   elementów   konstrukcji, elewacji oraz dachu. Ocena   stanu   technicznego   budynku:   kiedy   opinia,   a   kiedy   ekspertyza techniczna
O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego budynku mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie – ekspertyzą i opinią techniczną.Opinia   techniczna   jest   zwykle   wydawana   przez   fachowca   na   podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji.   Diagnoza   w   takim   opracowaniu   jest   zwykle   stawiana   na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.Ekspertyza techniczna  jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania   intuicji   i   doświadczenia   eksperta   występują   elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.Kiedy potrzebna ocena stanu technicznego budynkuJeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym   przed   podjęciem   ostatecznej   decyzji.   Koszty   opinii   są   zwykle niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad. Jeśli  zamierzamy   istniejący   budynek   modernizować   lub   zmieniać   sposób użytkowania,   musimy   zlecić   wykonanie   opinii   lub   ekspertyzy,   bo   jest   ona wymagana przez prawo budowlane. Jeśli w budynkupojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania   ścian,   widoczne   rysy   na   stropach,   przemieszczenia   elementów konstrukcyjnych   uniemożliwiające   swobodne   otwieranie   drzwi   lub   okien   – poprośmy   o   pomoc   eksperta,   który   sprawdzi,   czy   została   naruszona konstrukcjabudynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia podczas swej pierwszej czynności, jaką musiwykonać – wizji lokalnej 2– decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji   projektowej,   ekspertyza   techniczna   to  inaczej   ocena   stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian,   stropów   i   innych   elementów   konstrukcji,   elewacji   oraz   dachu. Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki   badań.   Ważne   jest,   aby   zlecając   wykonanie   oceny   stanu   budynku, powiedzieć, do czego jest ona nam potrzebna.

                                                                                                                                                                   Profesor Jan Miodek

 

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej