konstrukcja.jpg

 

1. Z twoich materiałów archiwalnych  wypisz numer działki,jej lokalizację ,skopiuj posiadane mapki geodezyjne,akt notarialny,wypis z ewidencji gruntów lub wypis z księgi wieczystej.

 

2. Złóż wizytę  w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Katastru i zamów odbitki z mapy ewidencyjnej,mapy zasadniczej oraz wypis z rejestru gruntów obejmujący  twoją działkę,będą one stanowiły załaczniki do wniosków w p.2,3,4

3. Kolejna wizyta to Urząd Miasta lub Urząd Gminy i złóż wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gdzie chcesz budować Dom.

Zapis w Planie musi zezwalać na budowę DOMU jednorodzinnego oraz określać warunki jego realizacji.

4. Jeżeli Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gdzie chcesz budować Dom musisz złóżyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy i uzyskać Decyzję o Warunkach Zabudowy na podstawie dokumentów zamieszczonych w p.4.

 

5. Złóż w miejscowym Zakładzie Energetycznym ,Zakładzie Wodociągowym,Zakładzie Gazowym  wniosek o zapewnienie dostawy odpowiednio energii,wody,gazu oraz o podanie wstępnych warunków technicznych.

    Generalnie Zakład Gazowniczy i Energetyczny po podpisaniu umowy przyłączeniowej wykonują projekty i przyłącza w ramach umowy. Takie zapewnienia i uzgodnienia będą potrzebne w przypadku konieczności uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i później pozwolenia na budowę.

 

6. Złóż wniosek  u odpowiedniego Zarządcy drogi publicznej o podanie warunków technicznych dotyczących wjazdu na Twoją Działkę lub w przypadku istniejącego wjazdu o oświadczenie Zarządcy o połączeniu działki z drogą publiczną .

 

7. Po uzyskaniu warunków dostawy mediów p.2,3,4 zleć uprawnionemu geodecie wykonanie Mapy Geodezyjnej do Celów Projektowych w skali 1:500 z elementami sytuacyjno-wysokościowymi o zakresie i zawartości umożliwiającym zaprojektowanie nie tylko Twojego Domu ale również wjazdu i przyłączy wod.kan ( po 30 m w każdym kierunku od terenu zainwestowania).

 

8. Zleć wykonanie opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologicznej  ustalającej warunki gruntowe i poziom wody gruntowej uprawnionej osobie.


9. Po uzyskaniu  dokumentów p.2-5 w tym mapy dokonaj wyboru projektu typowego  TWOJEGO DOMU z RODZINY PROJEKTÓW  lub  zleć  wykonanie indywidualnego projektu budowlanego w 4 egzemplarzach .Przed wyborem i zakupem uzyskaj  bezpłatną poradę specjalisty w BIURZE PROJEKTOWYM “KONSTRUKTOR” W CHRZANOWIE co do wyboru projektu w nawiązaniu do TWOJEJ LOKALIZACJI.

Jeżeli zakupisz  wybrany przez siebie projekt budynku  i zgłosić się do BIURA PROJEKTOWEGO “KONSTRUKTOR” W CHRZANOWIE a w nim do osoby posiadającej uprawnienia budowlane i należącego do Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu opracowania projektu budowlanego lub adaptacji projektu typowego projektu  zbiornika szczelnego na nieczystości sanitarne,zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych według projektu typowego

 

10. Zleć wykonanie następujących projektów przyłączy sieci wodociągowej,kanalizacyjnej,wjazdu i jeżeli będzie to konieczne pozostałych sieci.

 

11. Projekt budowlany TWOJEGO DOMU RODZINNEGO należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej(ZUDP) w Starostwie Powiatowym oraz uzyskać uzgodnienia w zakresie:

- przebiegu projektowanych sieci przyłączeniowych wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, wjazdu na posesję
- odbioru nieczystości stałych z firmą odbierającą śmieci jeżeli jest to wymagane
- odbioru nieczystości płynnych z zarządcą kanalizacji lub z firmą odbierającą ścieki
 

12. Przed wystąpieniem o pozwolenie należy wystąpić do Starosty o decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Dokumentację o wyłączeniu z produkcji przygotowuje projektant planu zagospodarowania działki.

13. Po skompletowaniu PROJEKTU BUDOWLANEGO TWOJEGO DOMU , uzyskaniu wszystkich uzgodnień , otrzymaniu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej całość dokumentacji budowlanej wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę złóż w Starostwie Powiatowym.

14. Pozwolenie na budowę powinno być wydane w terminie nie dłuższym niż 65 dni od daty złożenia wniosku. Decyzję wydaje Starostwo Powiatowe.

15. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę , w terminie 14 dni należy decyzję o pozwoleniu na budowę uprawomocnić czyli uzyskać klauzulę że jest ostateczna.

16. Kup TABLICĘ INFORMACYJNĄ BUDOWY-OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIJ JĄ ,dziennik budowy i zarejestruj go w Starostwie.

17. Na 7 dni przed rozpoczęciem budowy należy na specjalnym druku zawiadomić  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze i terminie rozpoczęcia budowy. Do zawiadomienia dołącz Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową dołączając również uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

18. Tablicę informacyjną wypełnić i umieścić w widocznym z ulicy miejscu.

19. Zleć uprawnionemu geodecie wytyczenie budynku na gruncie i wpisanie tego faktu do dziennika budowy.

I już rozpocząłeś budowę TWOJEGO DOMU !

 

 

ALE JEŻELI CHCESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PRZYNAJMNIEJ CZĘŚĆ z p. 1-18 ZLEĆ WYKONANIE PROJEKTU DO BIURA PROJEKTOWEGO “KONSTRUKTOR” W CHRZANOWIE A MY ZAJMIEMY SIĘ WSZYSTKIM.

 

32 LATA DOŚWIADCZENIA, 22 LATA ISTNIENIA BIURA, 3000 REALIZACJI, PROJEKTY TYPOWE, PRZEPROWADZENIE WSZELKICH FORMALNOŚCI, UZYSKIWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ,NADZÓR TECHNICZNY,PEŁNA OBSŁUGA KLIENTA

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

 

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pózn. zmianami) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tylko niektóre roboty (wymienione w art. 29-31) nie wymagają pozwolenia.


ZABUDOWA SIEDLISKOWA.

 

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy dopuszczają budowę budynku mieszkalnego na gruncie rolnym, z zastrzeżeniem spełnienia określonych ustawowych warunków. Tym samym może to stanowić dogodne rozwiązanie dla osób, które dysponują mniejszymi zasobami finansowymi (działki rolne są tańsze) na zakup nieruchomości gruntowej. Należy jednak pamiętać, że budowa domu na takiej działce wciąż związana jest z przeprowadzeniem wielu szczegółowych formalności. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady związane z tego rodzaju procedurą.

Nabywca nieruchomości może nabyć grunt rolny a następnie przekształcić go w działkę budowlaną albo zakupić grunt rolny pod tzw. zabudowę siedliskową. Interesuje nas „zabudowa siedliskowa”. Tego typu inwestycję mogą realizować „rolnicy”, ponieważ jest ona związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem gospodarstwo rolne i kwalifikacji rolnika.

Gospodarstwo rolne powinno obejmować obszar nie mniejszy niż 1 ha użytków rolnych. Z kolei rolnikiem zgodnie z ustawą jest osoba, która dysponuje w/w gruntem w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 o kształtowaniu ustroju rolnego osoba fizyczna ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli:

  • uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze albo wykształcenie średnie lub wyższe (wykładnia gramatyczna tego przepisu jest niejasna. Niektórzy uznają, iż każdy stopień wykształcenia musi mieć profil rolniczy, inni natomiast uważają, że obowiązek profilu rolniczego dotyczy jedynie szkoły zasadniczej, a wymóg przepisu art. 6 spełniony jest po ukończeniu jakiejkolwiek szkoły średniej lub wyższej) lub, 
  • osobiście prowadziła gospodarstwo rolne albo pracowała w gospodarstwie rolnym przez co najmniej pięć lat.

Zabudowa siedliskowa może obejmować budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Powinny być zlokalizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź zgodnie z warunkami zabudowy uzyskanymi przez właściciela gruntu. W przypadku, gdy w gminie obowiązuje plan miejscowy, jest w nim z pewnością ustalona minimalna powierzchnia działki wymagana w danej gminie do budowy domu (w zabudowie siedliskowej). Jeśli działka jest mniejsza, to zainteresowany nie uzyska pozwolenia na budowę. Jeśli jest większa lub równa, można bez przeszkód składać wniosek o pozwolenie na budowę w systemie zabudowy siedliskowej.

Gdy jednak nie ma planu w gminie, konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy dla siedliska. I w tym miejscu pojawia się wiele wymogów dotyczących uzbrojenia terenu, dostępu do drogi publicznej i zabudowy na sąsiednich działkach. Z kolei, jeśli wielkość gospodarstwa rolnego związanego z budową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie (określa ją rada gminy w uchwale), nie trzeba spełniać wymogu dobrego sąsiedztwa.

Może się zdarzyć, że w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy zainteresowany uzyska pozwolenie na budowę tylko wówczas, gdy gospodarstwo związane z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Średnia ta waha się średnio od 7 do 20 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa ogłaszana jest w uchwale właściwej Rady Gminy.

Jeśli zainteresowany nie spełnia ustawowych warunków „bycia rolnikiem”, zobowiązany jest odrolnić działkę, w celu wybudowania na niej domu. W takim przypadku, przed nabyciem dotychczasowy właściciel – rolnik – powinien wystąpić o warunki zabudowy.

Taka działka musi spełniać w szczególności następujące warunki:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana, 
  • teren pod inwestycję musi mieć dostęp do drogi publicznej, 
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie działki musi być wystarczające do rozpoczęcia budowy.

Po uzyskaniu przez rolnika warunków zabudowy, można podpisać z nim umowę przedwstępną kupna danej działki. Rolnik występuje wówczas o pozwolenie na budowę. Należy też pamiętać, że prawo pierwokupu ziemi rolnej posiada Agencja Nieruchomości Rolnych.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest znalezienie gospodarstwa ze zniszczonymi zabudowaniami. Rewitalizacja takich zabudować będzie związana ze zdecydowanie mniejszą ilością spraw formalnych.

 

Alfabet inwestora

 

BIURO PROJEKTOWE

KONSTRUKTOR

CHRZANÓW

czyli 

 

nasz alfabet  dla inwestora indywidualnego, osoby fizycznej,rodziny

 

Mój Nowy Dom Rodzinny

Moje Siedlisko.

Dom Rodzinny.

Moja Rodzina na Swoim.

Nasza Chata.

 

Alfabet usług Biura Projektowego “Konstruktor”

A-Z

A-architektura wszelkich budynków,audyt energetyczny,analizy techniczne.awarie budowlane budynków i budowli,

 B-budownictwo miejskie,badania techniczne budynków,badanie termowizyjne budynków,  baroskopia budowlana,budynki mieszkalne typowe,bezpłatna lista usług w cenie projektu BPK01,bledy projektowe i wykonawcze,

 C-certyfikacja energetyczna,cyfrowe dokumentacje budowlane,centrum projektowych typowych,

 D-doświadczenie w projektowaniu i realizacji budynków 32 lata,diagnostyka budowlana konstrukcji i materiałów budowlanych,drewnianych,stalowych,żelbetowych,diagnostyka uszkodzonych budynków na terenach górniczych,dokumentacja geologiczno-inżynierska,dzienniki obserwacji obiektów,drewniane konstrukcje

 E-energetyczna diagnostyka budynków,ekspertyzy budowlane,endoskopia budowlana

 F-fotograficzna inwentaryzacja budynków

 G-geotechnika ,opinie geotechniczne ,górnicze szkody, geodezyjne opracowania

 H-hale stalowe projekty typowe

 I-inwestycje budowlane przygotowanie,ocena-inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,instalacyjne, iniekcje budowlane,

 J-jakość robót budowlanych,jak wybrać działkę budowlaną,jak wybrać projekt,jak uzyskać warunki zabudowy,jak wybrać technologię wykonania budynku,jak uzyskać pozwolenie na budowę, jak rozpocząć budowę,

 K-kontrola budowy, kierownictwo budowy,konstrukcje budynków i budowli.klasyfikacja budynków i budowli,katalog projektów typowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,katalog obiektów budowlanych,.książka obiektu budowlanego,komputerowe wizualizacje obiektów,koncepcje architektoniczne,katastrofy budowlane,konstrukcje żelbetowe,stalowe i drewniane,kamera termowizyjna ,katalog projektów hal stalowych,kosztorysy budowlane wskażnikowe, ofertowe, uproszczone, pełne, wykonawcze,wynikowe,odszkodowawcze,naprawcze,utraty wartości technicznej,dla bankow , funduszy unijnych,

 L-loggia,lepiszcza budowlane ,lakiery,luksfery,

 M-monitoring uszkodzonych budynków,materiały budowlane badania,

szacowanie kosztów budowy,remontów,rozbudowy,nadbudowy

 N-naprawa budynków,nadzór budowlany w zakresie kierownictwa budowy,nadzoru autorskiego,pełnienia obowiązków kierownika budowy

 O-opinie techniczne ,opinie przed sądowe, ocena stanu technicznego budynków i budowli,ocena wykonania robót ,orzeczenia budowlane,odbiory techniczne kompleksowe i częściowe,obmiary robot budowlanych okresowe przeglądy budynków i budowli,opinie geotechniczne,oddziaływania sejsmiczne,obsługa budynków w zakresie stanu technicznego,

 P-projekty typowe budynków jednorodzinnych,projekty budynków,przeglądy techniczne,przeglądy okresowe,pomiary obiektów,przedmiary,obmiary powykonawcze

 R-rzeczoznawca budowlany,roszczenia za wadliwie wykonane roboty budowlane,realizacja budowy, raporty na temat stanu technicznego,obiektów,robót budowlanych,remonty budowlane,raporty poufne w zakresie inwestycji,prowadzenia,jakości robót

 S-stan techniczny budynków i budowli,stopień zużycia technicznego budynków,szkody górnicze,szkody budowlane ,sieci zewnętrzne projekty,stalowe konstrukcje,szacowanie kosztów budowy,remontów,rozbudowy,nadbudowy,szacowanie nieruchomości,studium programowo przestrzenne,

 T-termografia budowlana,typowe projekty budynków mieszkalnych,usługowych,przemysłowych,technologia robót budowlanych

 U-uszkodzenia budynków i budowli,utrata wartości technicznej budynków i budowli,

 W-wzmocnienia budynków, wady projektow, wideoendoskopia budowlana,wjazdy na posesję projekty drogowe,wizualizacje obiektów,warunki techniczne projektowania i wykonania obiektów budowlanych,występowanie }przed organami Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

 Z-zabezpieczenia uszkodzonych budynków,zabezpieczenia budynków na terenach górniczych,zmiany sposobu użytkowania,zgodność wykonania robót z wymaganiami jakościowymi,warunkami technicznymi, zestawienia materialow

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej