konstrukcja.jpg

INFORMACJE DLA INWESTORA

I.Co nie wymaga pozwolenia na budowę ?


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane;
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Jeżeli chcesz budować ,remontować legalnie sprawdź czy Prawo Budowlane  na to zezwala i jakie są ograniczenia budowę? Czy montaż klimatyzatora wymaga zgłoszenia? Co z budową ogrodzenia? Wyjaśniamy, jakich formalności wymagają niektóre prace remontowo-budowlane. Sprawdź, co na to prawo budowlane i buduj lub remontuj legalnie.

Art.28 Prawa budowlanego  mówi, że roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak są wyjątki od tej zasady ,mianowicie  wykonywanie remontu na podstawie zgłoszenia.

Art. 29 zwiera  listę budynków, obiektów i robót budowlanych, które można wykonać bez pozwolenia:

1.indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę;

2.miejsca postojowe dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk;

3.pochylnie dla osób niepełnosprawnych;

4.instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3;

5.przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne;

6.ogrodzenia;

7.instalacje telekomunikacyjne w obrębie użytkowanych budynków;

8.docieplenie budynków o wysokości do 12 m;

9.utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

10.instalowanie krat na obiektach budowlanych;

11.instalowanie urządzeń w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

12.montaż wolno stojących kolektorów słonecznych.

 

Art. 30 zawiera które z tych robót wymagają zgłoszenia.

A Zatem pozwolenie czy zgłoszenie ?????

1.Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne ,przebudowa poddasza - pozwolenie na budowę

2.Zmiana,wymiana i naprawa pokrycia dachu, więźby, rynien i rur spustowych - zgłoszenie

3.Okna połaciowe, dachowe wstawienie bez zmiany konstrukcji dachu - zgłoszenie

4.Wykonanie lukarny na poddaszu w połaci dachu - pozwolenie na budowę

5.Zmiana konstrukcji dachu-pozwolenie 

6.Montaż na budynku kolektorów słonecznych,anteny satelitarnej ,TV,klimatyzatora - bez formalności 

7.Wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej bez ingerencji w ściany (bez powiększenia lub zmniejszenia otworów) - bez formalności

8.Zmiana wielkości lub wybicie nowych otworów okiennych albo drzwiowych - pozwolenie na budowę

9.Zmiana układu funkcjonalnego budynku połączona z przebudową ścian konstrukcyjnych - pozwolenie na budowę

10.Likwidacja/wstawienie ścian działowych - zgłoszenie

11.Przebudowa stropu, schodów, wykonanie otworów w ścianach  - pozwolenie na budowę

12.Dobudowa schodów zewnętrznych - pozwolenie na budowę

13.Malowanie ścian wewnątrz budynku - bez formalności

14.Tynkowanie ścian zewnętrznych, malowanie elewacji - zgłoszenie

15.Docieplenie budynków o wysokości do 12 m - zgłoszenie

16.Docieplenie budynków o wysokości ponad 12 m - pozwolenie na budowę

17.Wymiana posadzki w pomieszczeniach - bez formalności

18.Naprawa/wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej - zgłoszenie

19.Poprowadzenie nowej instalacji gazowej - pozwolenie na budowę

20.Zainstalowanie systemu alarmowego w domu - bez formalności

21.Rozprowadzenie instalacji telekomunikacyjnych albo wewnętrznej sieci komputerowej - bez formalności

22.Wymiana kotła C.O. podgrzewacza ciepłej wody - zgłoszenie

22.Wymiana kominka  - zgłoszenie

23.Budowa kominka i nowych przewodów dymowych,wentylacyjnych wewnątrz lub na zewnątrz domu - pozwolenie na budowę

24.Urządzenie sauny w domu - bez formalności

25.Wymiana grzejników - bez formalności

26.Naprawa izolacji ścian fundamentowych - zgłoszenie

27.Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych zgłoszenie

28.Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej (na przykład ułożenie kostki brukowej) - zgłoszenie

29.Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych (do dziesięciu stanowisk) - zgłoszenie

30.Budowa ogrodzenia od strony ulicy lub ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m - zgłoszenie

31.Budowa ogrodzenia o wysokości do 2,2 m pomiędzy sąsiednimi działkami - bez formalności

32.Naprawa ogrodzenia - zgłoszenie

33.Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej - zgłoszenie

34.Budowa szamba - pozwolenie na budowę

35.Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę – zgłoszenie

 

 II.Jak ustrzec się  przed skutkami samowoli budowlanej ?

 

Wszelkie prace i roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu tego faktu w Powiatowym Nadzorze Budowlanym. Wcześniejsze rozpoczęcie robót,lub prowadzenie robót bez decyzji  niezgodne z prawem powoduje drastyczne konsekwencje .

 

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca w szczególności na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Nie wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w przypadku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejsca inwestycji.

 

Nie wymagają ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) roboty budowlane polegające na remoncie, montażu, przebudowie,zmianie przeznaczenia budynku lub jego części, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

2) roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, określane jest jako samowola budowlana.

 

W szczególnych przypadkach pozwolenie nie jest wymagane, wymagane jest zgłoszenie rozpoczęcia robót:

1.obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
-parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
-płyt do składowania obornika,
-szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
-naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
-suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

2.wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3.indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

4.altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5.parkometrów z własnym zasilaniem;

6.boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

7.miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

8.zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

9.tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

10.przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

11.pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;

12.pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

13.instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

14.przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

15.obiektów małej architektury;

16.ogrodzeń;

17.obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

18.tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

19.instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

IV.Pozwolenia na budowę nie wymaga:

1.rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2.rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie, jako zabytki.
Rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

 3.remont  istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

 4.dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

 5.utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6.instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

 7.wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
ziemnych stawów hodowlanych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

 8.wykonywaniu ujęć wód
v śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

 9.przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych,
v kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

10.przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

11. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

 12.instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;
v

13.montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Nawet jeżeli  nie musimy uzyskać  pozwolenie na budowę, to prawo budowlane wymusza zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  odpowiedniemu organowi.

Rozpoczęcie prac budowlanych bez zgłoszenia jest  samowolą  budowlaną.

V.Samowolą budowlaną są:

1.budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w przypadkach określonych powyżej;

2.rozbudowę obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, lub bez zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w przypadkach określonych powyżej;

3.użytkowanie budynku bez zgody nadzoru budowlanego;

4.zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części bez wymaganego pozwolenia;

5.odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;

6.prowadzenie robót budowlanych bez kierownika budowy.

VI.Skutki i konsekwencje samowoli budowlanej

Inspektor nadzoru budowlanego Skutkiem samowoli budowlanej  jest decyzja o rozbiórce.


Samowola budowlana stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch, karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.

VII.Legalizacja samowoli budowlanej

Niezbędnym wymogiem przy legalizacji samowoli budowlanej jest, aby budowa była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Legalizacja samowoli budowlanej może nastąpić(w przypadku, gdy budowa nie została jeszcze zakończona), jeżeli budowa:

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych, ustala  wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia:

-zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

-cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie autora projektu na listę członków właściwej izby samorządu terytorialnego aktualnym na dzień opracowania projektu;

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa wyżej, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. Jeżeli roboty zostały ukończone, inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie. W razie spełnienia wymagań, określonych powyżej, właściwy organ wydaje decyzję:

1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

Wysokość opłaty legalizacyjnej
Opłata legalizacyjna stanowi iloczyn stawki opłaty (s) podwyższonej 50-krotnie współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). Przy czym: stawka opłaty(s) wynosi 500 zł gdzie kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. I tak np. w przypadku budynków mieszkalnym jednorodzinnych k= 2,0 w= 1,0, więc opłata legalizacyjna wynosi 50 000 złotych, w przypadku garaży do dwóch stanowisk włącznie k = 1,0 i w = 1,0, czyli opłata wynosi 25 000 złotych, itd. Jedną z najwyższych kar za wybudowanie bez pozwolenia jest wybudowanie pensjonatu, sklepu, restauracji, garażu powyżej dwóch stanowisk o kubaturze do 2500 m3, wynosi ona: 375 000 zł. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. W przypadku nie uiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w konsekwencji może prowadzić do rozbiórki budynku.PODSTAWOWE BŁĘDY PRZY BUDOWIE DOMU JEDNORODZINNEGO

POWODUJĄCE NIEUZASADNIONE ZAWYŻENIE

KOSZTÓW WYKONANIA I KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH.1.    WYBÓR ZŁEJ LOKALIZACJI.
2.    WADLIWIE ZAPROJEKTOWANY BUDYNEK.
3.    ŻLE POSADOWIONY.
4.    ŻLE DOBRANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE.
5.    NIEPRAWIDŁOWO WYKONANE PRACE BUDOWLANE.
6.    WADLIWIE ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE OCIEPLENIE BUDYNKU.
7.    KIEROWNIK BUDOWY-DYLETANT BUDOWLANY.
8.    ZŁE UŻYTKOWANIE BUDYNKU.


Niewiedza projektanta, kierownika budowy ,wykonawcy robót  skutkuje nieuzasadnionymi kosztami przez cały okres użytkowania budynku.

Podstawowym problemem przy budowie domów jednorodzinnych jest wadliwa obsługa techniczna, złe doradztwo i współpraca z dyletantami budowlanymi.

Na początku oczywiście jest projekt  i na tym etapie popełnianych jest wiele zasadniczych błędów ,które stają się nieusuwalnymi wadami oraz  powodują zwiększenie kosztów budowy i eksploatacji przez wiele lat.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!

STOSUJ ZASADĘ OGRANICZONEGO ZAUFANIA !!!!!!!!!!!!!!!

Unikaj więc  :

-oszustów ,niedouczonych, nieuczciwych inżynierów, techników budowlanych udających projektantów ze szkolnymi uprawnieniami

-fachowców którzy sporadycznie bywali w szkołach budowlanych

-projektantów  którzy budowę znają wyłącznie z internetu i opowiadań,

-pseudo „biur projektowych” „pracowni projektowych” czy też operetkowych  „studiów projektowych”  

- w wynajętych pomieszczeniach, w polach, piwnicach, domach  jednorodzinnych, garażach, przy warzywniakach, dentystach, domach na działkach


 
SPRAWDŹ I ZAPYTAJ:


- ILE LAT SPĘDZILI NA BUDOWACH JAKO KIEROWNICY BUDÓW,

- ILE ZREALIZOWALI ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ SIEBIE  BUDYNKÓW,

- JAKIE MAJĄ DOŚWIADCZENIE I WIEDZĘ

- JAKICH UDZIELAJĄ  GWARANCJI

- JAKIE POSIADAJĄ  UBEZPIECZENIA

- CZY SĄ RZECZOZNAWCAMI BUDOWLANYMI

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej