konstrukcja.jpg

Artykuły

Witamy na stronie naszego Wydawnictwa.

 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania opracowań projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów budynków. Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu budownictwa, zarządców nieruchomości i realizatorów inwestycji.   

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich aspektach prawnych w budownictwie, procesach inwestycyjnych, procedur administracyjnych, aspektach opinii sądowych i pracy biegłych sądowych z zakresu budownictwa, metodologii opinii sądowych, odpowiedzialności prawnej w budownictwie.
Seria zielona „Konstrukcje i Technologia”  to opracowania z zakresu konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstrukcji, budownictwa miejskiego, technologii robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, montażowych, specjalnych technologii w budownictwie, technologie bez wykopowe.
Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnictwo  dotyczące utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz technicznych, budowlanych ,oceny stanu technicznego ,diagnostyki budynków, uszkodzeń, awarii.
Seria  czarna „Budynki na terenach górniczych”  dotyczy  zagadnień projektowania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, modernizacji budynków, zabezpieczeń na terenach górniczych jak również problemów uszkodzeń ,odszkodowań, oddziaływań na strukturę inżynieryjną, uzbrojenie budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.

Wydawnictwa te są efektem doświadczeń zawodowych dr inż. Krzysztofa Michalika, jego współpracowników i wykładów na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach Katedra Technologii Budownictwa, opracowane również jako skrypty, podręczniki akademickie, prezentacje multimedialne dla przedmiotów Budownictwo Miejskie Technologia Robót Budowlanych i Projektowanie budynków na terenach Górniczych.

 

PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE NASTĘPUJĄCE KSIĄŻKI:

 

 1. Podstawy budowania.Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych.
 2. Sztuka budowlana.
 3. Opinie i ekspertyzy sądowe z zakresu budownictwa. Podstawy, metodologia, praktyka.
 4. Projektowanie budynków na terenach górniczych według Eurokodów i wytycznych krajowych.
 5. Bezpieczna budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie.
 6. Odpowiedzialność prawna w budownictwie.
 7. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postepowaniu prawnym.
 8. Projektowanie budynków sztywnych na terenach górniczych.
 9. Ekspertyzy techniczne i diagnostyka w budownictwie.
 10. Kontrole okresowe stanu technicznego budynków.
 11. Roboty ziemne w budownictwie.
 12. Procesy inwestycyjne. Procedury administracyjne w budownictwie.
 13. Zużycie techniczne budynków.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i działalnością.

--------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie przyjmujemy przez sklep internetowy

sklep allegro

 

telefonicznie:

32- 623 00 49

fax:

32 625 06 23

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Podstawy Budowania. Trwałość, uzyteczność, piekno konstrukcji budowlanych” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

SPIS TREŚCI: 

Wprowadzenie
1.Wstęp
2.Podstawy filozoficzne a sztuka budowania
3.Podstawy teoretyczne i naukowe
4.Zarys historii budowania
5.Początki konstrukcji budowlanych
6.Sztuka budowania i bezpieczeństwo konstrukcji
7.Zawód budowniczy konstruktor
8.Wielcy inżynierowie i konstruktorzy
9.Przesłanie Witruwiusza – współczesne konstrukcje budowlane
10.Trwałość i niezawodność konstrukcji budowlanych
11.Użyteczność i funkcjonalność budowli
12.Piękno i estetyka konstrukcji
13.Konstruktywizm i dekonstruktywizm w architekturze
14.Sztuka budowania w dziele Witruwiusza
15.Podsumowanie
Bibliografia  
Od Wydawnictwa

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Sztuka Budowlana. ” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

sztuka

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie.
1.Wstęp.
2.Podstawowe definicje i pojęcia.
3.Podstawy historyczne.
4.Podstawy  filozoficzne sztuki budowlanej
4.1.Sztuka i budownictwo.
4.2.Sztuka i inżynieria.
4.3.Zasady wiedzy technicznej.
4.4.Metodologia nauk ścisłych.
5.Podstawy prawne.
5.1.Historia prawa w zakresie budownictwa.
5.2.Prawo budowlane.
5.3.Kodeks cywilny.
5.4.Odbiór robót budowlanych zgodnie z kodeksem cywilnym.
5.5.Warunki techniczne,normy,wymagania,instrukcje.
5.6.Normy budowlane.
5.7.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
6.Zakres wiedzy w budownictwie.
6.1.Inzynieria i budownictwo.
6.2.Budownictwo a nauka.
6.3.Rzemiosło w budownictwie.
7.Podstawy sztuki budowlanej.
7.1.Wiedza.
7.2.Doświadczenie.
7.3.Obiektywizm.
7.4.Krytycyzm.
7.5.Decyzyjność.
7.6.Etyka zawodowa.
8.Jakość w budownictwie.
8.1.Jakość robót budowlanych.
8.2.Audyt jakości.
8.3.Systemy oceny jakości.
8.4.Zarządzanie jakością.
9.Elementy oceny inwestycji i robót budowlanych.
9.1.Należyta staranność.
9.2.Niedbalstwo w budownictwie.
9.3.Ignorancja w budownictwie.
9.4.Zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
9.5.Zgodność z zasadami określonymi w warunkach technicznych.
9.6.Zgodność z normami.
9.7.Sztuka budowlana.
9.8.Błedy w sztuce budowlanej.
9.9.Ocena wykonania robót budowlanej.
10.Zasady wiedzy technicznej w kontekście ustawy Prawo budowlane.
11.Historia budowniczych, mistrzowie sztuki budowlanej.
12.Przesłanie Witruwiusz,a sztuka budowlana.
13.Bezpieczeństwo,trwałość i niezawodność konstrukcji budowlanej.
14.Podsumowanie.
Bibliografia i źródła.
 Od Wydawnictwa 

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,”Opinie i ekspertyzy sądowe z zakrasu budownictwa. Podstawy, Metodologia, Praktyka.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

opinieiekspertyzysadowe

SPIS TREŚCI: 

1. Podstawy historyczne.
2. Podstawy teoretyczne wykonywania opinii sądowych.
3. Podstawowe pojęcia i definicje.
4. Metodologia wykonywania opinii i ekspertyz sądowych.
5. Podstawy prawne.
6. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa.
7. Kryteria oceny bezpieczeństwo i trwałości.
8. Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem opinii sądowych i ekspertyz sądowych.
9. Zawód rzeczoznawca budowlany,biegły sądowy z zakresu budownictwa.
10. Biegły sądowy z zakresu budownictwa.
11. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych, określające status i czynności biegłych sądowych z zakresu budownictwa ,przepisy prawa procesowego.
12. Zakres i obszary działania biegłego sądowego.
13. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu cywilnym.
14. Opinia sądowa łączna,dodatkowa ,opinia biegłego instytucjonalnego.
15. Swoboda oceny materiału dowodowego przez sąd.
16. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu karnym.
17. Wyłączenie biegłego sądowego z postępowania.
18. Tryb przygotowania opinii, jej sporządzenie i przesłuchanie przed sądem.
19. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii przez biegłego.
20. Kodeksowe wymogi formy opinii, jej treści, zakres kontroli przez sąd, dorobek doktryny prawnej w tym kontekście , orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dostrzegane uchybienia
21. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.
22. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby postępowań sądowych.
23. Procedury zabezpieczenia dowodów w postępowaniach sądowych.
24. Wykonywanie opinii w zakresie podatku od nieruchomości oraz na zlecenie innych organów .
25. Kryteria oceny projektów,robót budowlanych, inwestycji budowlanych i osób w nich uczestniczących.
26. Diagnostyka budowlana w opiniach sądowych.
27. Ustalanie wartości robót budowlanych w postępowaniach sądowych.
28. Etyka zawodowa.
29. Stan prawny w innych krajach Unii Europejskiej.
30. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii sądowych z zakresu budownictwa.
31. Podsumowanie.

Załącznik nr 1 .Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa-wyciąg z przepisów prawnych.
Załącznik nr 2. Kodeks zasad etyki zawodowej członków Państwowej Izby Inży nierów Budownictwa
Załącznik nr 3.Podstawowe zapisy z Kodeksu postępowania cywilnego.
Załącznik nr 4.Podstawowe zapisy i elementy Prawa budowlanego.

Od wydawnictwa.

Pobierz wersję :

PDF

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Projektowanie budynków na terenach górniczych według eurokodów i wytycznych krajowych” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

projektowaniegornicze

SPIS TREŚCI: 

1. Wstęp  
2. Podstawowe definicje, określenia oznaczenia i symbole.   
3. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.   
4. Projektowanie budynków na terenach górniczych.   
4.1.Ustrój nośny i usztywniający.   
4.2.Sprawdzanie stanów zarysowania elementów konstrukcji.   
4.3.Klasyfikacja wpływów oddziaływań górniczych.   
4.4.Wstrząsy podziemne i górnicze   
4.5.Podział obiektów na segmenty zalecane wymiary i dylatacje   
4.6.Podział obiektów na segmenty   
4.7.Przerwa dylatacyjna jej wpływ na konstrukcje   
4.8.Posadowienie budynków.   
4.9.Fundamenty.   
4.9.1.Ruszt fundamentowy   
4.9.2.Przepona fundamentowa   
4.9.3.Płyta fundamentowa   
4.10.Kondygnacje piwnic.   
4.11.Stropy, wieńce i nadproża.   
5. Kryteria i zasady ustalania obciążeń obiektów wznoszonych na terenach górniczych według Eurokodów .   
5.1.Obliczeniowe wartości oddziaływań górniczych   
5.2.Wstrząsy górnicze   
5.3. Stany graniczne nośności-SGN.   
5.3.1.Postanowienia ogólne   
5.3.2. Sprawdzenie równowagi statycznej i nośności   
5.3.3. Kombinacje oddziaływań   
5.4. Stany graniczne użytkowalności-SGU.   
5.4.1.Postanowienia ogólne   
5.4.2.Sprawdzanie   
5.5.Wartosci częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań  górniczych   
5.5.1.Wiadomości wstępne   
5.5.2.Wartości współczynników bezpieczeństwa przyjęte do stosowania   
6. Projektowanie konstrukcji według Eurokodów.   
7. Diagnozowanie budynków istniejących na terenach górniczych.   
7.1.Elementy diagnostyki budynków zlokalizowanych na terenach górniczych 
7.2.Uciążliwość uszkodzeń budynków na terenach górniczych  
7.3.Ocena warunków górniczo-geologicznych 
7.4.Weryfikacja oddziaływań górniczych  
7.5.Określenie Charakterystycznych parametrów technicznych i stanu obiektu   
7.6.Weryfikacja konstrukcji i jej odporności na wpływy eksploatacji górniczej   
7.7.Sposoby oceny odporności budynków – wybór metody  
7.7.1.Odporność budynku - Metoda punktowa 
7.7.2.Odporność budynku metodą skali  
7.7.3.Odporność budynku metodą parametryczną
7.8.Wyznaczenie przemieszczeń poziomych i pionowych diagnozowanego obiektu 
8. Ocena stopnia zużycia budynków na terenach górniczych.
9. Podstawowe błędy projektowe i wykonawcze. 
9.1.Podstawowe błędy na etapie realizacji budynku na terenach górniczych.  
9. Przykładowe obliczenia. 
10.1.Analiza rusztu typu A.   
10.1.1.Założenia do obliczeń  
10.1.2. Obliczenia sił wewnętrznych w ławie fundamentowej L1 powstających w przypadku występowania eksploatacji równoległej do rozpatrywanej ławy.  
10.1.3.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia stycznego w podstawie fundamentu Q. 
10.1.4.Obliczanie siły Z,max.L1 dla ławy L1   
10.1.5.Obliczanie jednostkowych sił od naprężeń stycznych w podstawie ław poprzecznych. 
10.1.6.Obliczanie współczynników K dla ław L3 i L4  
10.1.7.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia stycznego Q w podstawie fundamentu L3 i L4.  
10.1.8.Obliczanie siły Z,p.L3 dla ławy L3 i L4   
10.1.9.Obliczanie naprężeń stycznych na boczne powierzchnie fundamentów.  
10.1.10.Obliczanie jednostkowej siły wywołanej naporem gruntu na ściany pionowe ławy prostopadle do kierunku poziomych odkształceń Zpp.   
10.1.11.Siły rozciągające ławę L1.   
10.1.12.Zginanie ławy w przypadku eksploatacji prowadzonej prostopadle do ławy L1   
10.1.13.Moment zginający ławę L1   
10.1.14.Ławy mimośrodowo rozciągane.  
10.1.15.Wymiarowanie zbrojenia.   
10.1.16.Obliczeniowa długości zakotwienia.  
11.  Podsumowanie   
12.Załączniki.  
Załącznik nr 1. Podstawy prawne w zakresie obiektów zlokalizowanych na terenie oddziaływań górniczych.   
13. Literatura i źródła. 
Normy, instrukcje i wytyczne, podstawy prawne   
Od wydawnictwa.   

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Bezpieczna Budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

bhp

SPIS TREŚCI: 

Wstęp.
1.Wprowadzenie.
2.Pojęcia podstawowe ,definicje.
3.Podstawa prawna .
4.Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie-podstawy prawne.
4.1.Podstawa prawna wynikająca z Prawa Budowlanego.
4.2.Podstaw prawna wynikająca z Kodeksu Pracy.
4.3.Podstawy prawne wynikające z przepisów ogólnych w zakresie budownictwa i przemysłu.
5.Bezpieczeństwo w robotach budowlanych warunki ogólne.
6.Bezpieczeństwo na budowie-warunki szczególne.
6.1.Czynniki powodujące wypadki na budowie.
6.2.Prawa i obowiązki w zakresie bhp.
6.3.Zagospodarowanie placu budowy, komunikacja.
6.4.Warunki socjalne, transport technologiczny ,składowanie.
6.5.Roboty montażowe.
6.6.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
6.7.Urządzenia, maszyny znajdujące się na budowie.
6.8.Prace na wysokości.
6.9.Warunki szczególne.
6.10.Bezpieczeństwo w robotach ziemnych.
6.11.Prace remontowe i rozbiórkowe.
6.12.Materiały niebezpieczne.
6.13.Prace spawalnicze.
6.14.Roboty rozbiórkowe.
6.15.Prace rozbiórkowe związane z usuwaniem azbestu.
7.Odpowiedzialność kierownika budowy.
8.Podsumowanie.
Spis tablic.
Literatura.

Załącznik nr 1.Wykaz polskich norm w zakresie bhp.
Załącznik nr 2.Rozporządzenie w zakresie bhp.
Załącznik nr 3.Rozporządzenia w zakresie planu BIOZ.
Załącznik nr 4.Kodeks Pracy.

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gąsiorowski T. ,Michalik K. ,” Odpowiedzialność prawna w budownictwie.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

bordowa1

SPIS TREŚCI: 

Wstęp
1.Wprowadzenie
2.Podstawowe pojęcia ,definicje
3.Procesy inwestycyjne w budownictwie,a odpowiedzialność prawna
4.Odpowiedzialność  prawna w budownictwie
5.Obowiązki projektanta inżyniera budownictwa na podstawie ustawy prawo budowlane
6.Odpowiedzialnośc  projektanta inżyniera budownictwa
7.Obowiązki projektanta  w zakresie  ustawy Prawo Budowlane
8.Odpowiedzialność cywilna projektanta wobec zamawiającego za wady fizyczne dokumentacji projektowej
9 .Obowiązki kierownika budowy na podstawie ustawy Prawo budowlane
10.Odpowiedzialność karna na podstawie Prawa Budowlanego
11.Przestępstwa budowlane
12.Wykroczenia budowlane
13.Odpowiedzialność karna w budownictwie
14.Kary w postępowaniu dyscyplinarnym
15.Odpowiedzialność zawodowa  w budownictwie
16.Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia
17.Materiały interpretacje prawne ,stanowiska wspólne, wyjaśnienia przepisów Prawa Budowlanego znajdujące się na stronie internetowej www.gunb.pl.
Podstawa Prawna.
Bibliografia
Załączniki

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,”Biegły Sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu prawnym.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

niebieskablue

SPIS TREŚCI:


1. Wprowadzenie - podstawy teoretyczne wykonywania opinii sądowych
2. Podstawowe pojęcia, definicje
3. Metodologia wykonywania opinii sądowych i ekspertyz budowlanych
4. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa
5.Bezpieczeństwo budynku,obiektu i konstrukcji
6. Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem opinii sądowych i ekspertz budowlanych.
7. Zawód rzeczoznawca budowlany ,biegły sądowy z zakresu budownictwa
8. Biegły sądowy z zakresu budownictwa
9. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych, określające status i czynności biegłych sądowych z zakresu budownictwa,przepisy prawa procesowego
10. Zakres i obszary działania biegłego sądowego
11. Biegły sądowy w zakresie budownictwa w postępowaniu cywilnym
12. Opinia łączna, opinia dodatkowa i opinia instytutu
13. Swoboda oceny materiału dowodowego przez sąd
14. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu karnym
15. Wyłączenie biegłego sądowego z postępowania
16. Tryb przygotowania opinii, jej sporządzenie i przesłuchanie przed sądem
17. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego
18. Kodeksowe wymogi formy opinii, jej treści, zakres kontroli przez sad oraz w tvm kontekście dorobek doktryny, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dostrzegane uchybienia
19. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych
20. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii sądowych z zakresu budownictwa
21. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby postępowań sądowych
22. Podsumowanie

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gąsiorowski T. ,Michalik K. ,”Projektowanie budynków sztywnych na terenach górniczych .” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

czarna

SPIS TREŚCI:

Wstęp
1. Wymiary segmentów
2. Ustrój nośny i usztywniający
3. Posadowienie budynków
4. Materiały budowlane
5. Fundamenty
5.1. Ruszt fundamentowy
5.2. Przepona fundamentowa
5.3. Płyta fundamentowa
6. Kondygnacje piwnic
6.1. Zasady ogólne
6.2. Częściowe zagłębienie budynku
7. Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych
7.1. Konstrukcja ścianowa.
8. Stropy wieńce i nadproża
8.1 Stropy i wieńce
8.2. Nadproża.
9. Przerwy dylatacyjne
10. Podstawowe błędy w projektach konstrukcji zabezpieczenia budynków na terenach górniczych
11.Szkody górnicze w aspekcie społecznym
12. Interpretacje prawne nadzoru budowlanego
13. Podsumowanie

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Ekspertyzy techniczne i diagnostyka w budownictwie.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

niebieska12

SPIS TREŚCI: 

Wstęp
1. Podstawy teoretyczne wykonywania ekspertyz budowlanych
2. Podstawowe pojęcia, definicje
3. Podstawy prawne wykonywania ekspertyz technicznych
4. Metodologia wykonywania ekspertyz budowlanych
5. Bezpieczeństwo konstrukcji
6. Obszary, procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem ekspertz budowlanych
7. Podstawy diagnostyki budynków i obiektów budowlanych
7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Przyczyny powstawania uszkodzeń w budynkach
7.3. Metodologia diagnostyki budowlanej
7.4. Diagnostyka w zakresie zawilgocenia elementów i materiałów
7.5. Diagnostyka w zakresie gruntu i osiadania budynku
7.6. Diagnostyka w zakresie wstrząsów i drgań
7.7. Diagnostyka w zakresie wpływu temperatury na elementy budynku
7.8. Badania wizualne elementów konstrukcyjnych budynków
7.9. Pomiar bezpośredni
7.10. Pomiar pośredni
7.11. Diagnostyka konstrukcji
7.12. Diagnostyka uszkodzeń -zarysowania konstrukcji
7.13. Diagnostyka i badania nieniszczące
7.14. Badania niszczące -odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
7.15. Badania laboratoryjne
7.16. Analiza struktury elementów budynku
8. Podstawowy sprzęt do diagnostyki budowlanej
9. Ocena stanu technicznego i stopnie zużycia budynków
9.1. Zużycia techniczne obiektu budowlanego
9.2. Trwałość obiektu budowlanego
9.3. Podział obiektów budowlanych
9.4. Metody ustalania stopnia zużycia obiektów budowlanych
9.4.1.Ustalenie średnioważonego zużycia technicznego obiektu
9.4.2.Metoda czasowa Rossa określenie średniego wskaźnika zużycia technicznego obiektu
9.4.3. Określanie stopnia zużycia funkcjonalnego
9.4.4. Określanie stopnia zużycia łącznego
9.4.5. Wpływ czynników środowiskowych na zużycie techniczne
9.4.6. Efektywność remontów i modernizacji budynków mieszkalnych
10. Odpowiedzialnośc prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
11. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby postępowań sądowych
12. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa
13. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii i ekspertyz z zakresu
budownictwa
14. Podsumowanie
Bibliografia
Zródła
Załączniki
Od Wydawnictwa 

Pobierz wersję :

PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Michalik K. ,”Kontrole okresowe stanu technicznego budynków.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

 niebieska

SPIS TREŚCI:

1 .Wstęp
2. Wprowadzenie
3. Podstawowe pojęcia ,definicje
4. Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych
5. Osoby uprawnione do wykonywania okresowych budynków i budowli
6. Rodzaje kontroli okresowych, które winien zapewnić właściciel i zarządca nieruchomości
6.1. Kontrola okresowa wykonywana raz w roku
6.2. Kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat
6.3. Kontrola okresowa wykonywana co najmniej dwa razy w roku dla obiektów wielki-powierzchniowych
6.4. Kontrola bezpiecznego użytkowania
6.5. Kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
6.6. Kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych
6.7. Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych
6.8. Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów
6.9. Kontrola jednorazowa instalacji grzewczej z kotłem
6.10. Protokoły okresowej kontroli budynków, budowli i instalacji
7. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkowników obiektów budowlanych po kontroli,
podczas której stwierdzono nieprawidłowości
8. Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
8.1. Podstawy prawna w zakresie odpowiedzialności zawodowej
8.2. Obowiązki projektanta inżyniera budownictwa na podstawie ustawy Prawo budowlane
8.3. Odpowiedzialność projektanta inżyniera budownictwa
8.4. Obowiązki kierownika budowy inżyniera budownictwa na podstawie ustawy Prawo budowlane
8.5. Odpowiedzialność karna na podstawie Prawa Budowlanego
8.6. Przestępstwa budowlane
8.7. Wykroczenia budowlane
8.8. Odpowiedzialność karna w budownictwie
8.9. Odpowiedzialność odszkodowawcza cywilna na podstawie Kodeksu Cywilnego
8.10. Kara umowna
8.11. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
8.12. Kary w postępowaniu dyscyplinarnym
8.13. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
8.14. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
8.15.Wyjaśnienia i informacje dodatkowe
9. Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia
10. Informacja na temat prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia
budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
12. Stosowanie norm europejskich Eurokody 0-9
13. Podstawy Diagnostyki Obiektów Budowlanych
12.1.Wiadomości wstępne
12.2. Przyczyny powstawania uszkodzeń w budynkach
12.3. Metodologia diagnostyki budowlanej
12.4. Badania wizualne elementów konstrukcyjnych budynków
12.5. Metody pomiarów do diagnostyki budynków
12.6.Diagnostyka konstrukcji
12.7. Diagnostyka uszkodzeń -zarysowania konstrukcji
12.8. Diagnostyka i badania nieniszczące
12.9. Badania niszczące -odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
12.10. Przeprowadzenie wstępnych badań
12.11. Metody pobierania próbek
12.12. Badania laboratoryjne
12.13. Analiza struktury elementów budynku
13. Podstawowe narzędzia ,urządzenia pomiarowe i urządzenia diagnostyczne do badań okresowych
13.1.Instrukcja użytkowania młotka Schmidta firmy Proceq
13.2. Instrukcja obsługi młotka do pomiaru drewna
13.3. Instrukcja użytkowania anenometru cyfrowego
14. Ocena stanu technicznego i stopień zużycia budynków i budowli
15. Podsumowanie
16. Bibliografia
17. Źródła
18. Załączniki
19. Od Wydawnictwa

Pobierz wersję :

PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,”Roboty ziemne w budownictwie.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

zielona

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie
1. Pojęcia podstawowe i definicje
2. Podstawa prawna wykonywania robót ziemnych
3. Dokumentacja projektowa
4. Obsługa geodezyjna i geologiczna robót ziemnych
5. Ochrona zabytków w robotach ziemnych
6. Nadzór archeologiczny
w robotach ziemnych
7. Rozminowanie i prace saperskie w robotach ziemnych
8. Grunty budowlane
9. Podział robót ziemnych
10. Narzędzia i maszyny do robót ziemnych
11. Technologia robót ziemnych
11.1. Roboty przygotowawcze
11.2. Wykonywanie wykopów
11.3. Umacnianie skarp wykopów
11.4. Wykonywanie nasypów
11.5. Odwadnianie wykopów
12. Zasady prowadzenia robót ziemnych
13. Zasady obliczania mas ziemnych
13.1. Obliczanie objętości zdejmowanej ziemi roślinnej
13.2. Obliczanie objętości ziemi przy niwelacji
14. Rodzaje budowli ziemnych
15. Wyznaczanie posadowienia budowli
16. Zasady wykonywania wykopów
17. Przegląd specjalnych metod posadowienia budynków i budowli na słabych gruntach
18. Tablice projektowe w robotach ziemnych
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
20. Podsumowanie

Pobierz wersję :

PDF


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Procesy Inwestycyjne. Procecedury administracyjne w budownictwie. ” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

czerwona

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie.   
2. Podstawowe pojęcia, definicje   
3. Procesy inwestycyjne w budownictwie.   
4. Procedury administracyjne w budownictwie.
4.1.Regulacje postępowania administracyjnego.   
4.2.Zakres regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego.   
4.3.Zasady postępowania administracyjnego   
4.4.Rodzaje postępowania administracyjnego   
4.5.Organ administracji publicznej   
4.6.Uczestnicy procedur administracyjnych.   
4.7.Decyzje administracyjne.   
4.8.Podstawy prawne w zakresie lokalizacji inwestycji budowlanej   
4.9.Właściwość organów wydających pozwolenia wodno-prawne.   
4.10.Zezwolenia na usunięcie drzew-opłaty.   
4.11.Pozwolenie na budowę.   
5. Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.   
5.1 Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności zawodowej.   
5.2.Obowiązki projektanta inżyniera budownictwa na podstawie ustawy Prawo budowlane.   
5.3.Odpowiedzialność projektanta inżyniera budownictwa .   
5.4 .Obowiązki kierownika budowy inżyniera budownictwa na podstawie ustawy Prawo budowlane   
5.5 Odpowiedzialność karna na podstawie Prawa Budowlanego   
5.6.Przestępstwa budowlane.   
5.7.Wykroczenia budowlane.   
5.8 Odpowiedzialność karna w budownictwie.   
5.9.Kary w postępowaniu dyscyplinarnym   
6. Ocena stanu technicznego i stopień zużycia  budynków  i budowli.   
7. Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia.   
9. Podsumowanie.   
10. Podstawa Prawna   
11. Bibliografia   
11. Źródła   
12. Załączniki   

Pobierz wersję :

PDF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,”Zuzycie Techniczne Budynkow i Budowli” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

zuzycie

SPIS TREŚCI: 

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Podstawy teoretyczne ustalania stopnia zużycia budynków i budowli
3. Podstawowe pojęcia, definicje
4. Podstawy prawne ustalania stopnia zużycia budynków i budowli
5. Bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność
6. Metodologia ustalania stopnia zużycia
7. Metodologia wykonywania opinii w zakresie zużycia technicznego
8.Podstawy diagnostyki budowlanej.
9. Praktyczne metody ustalania stopnia zużycia i tablice pomocnicze
10. Podsumowanie
Załączniki
Załącznik nr 1 .Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa-wyciąg z przepisów prawnych
Załącznik nr 2 .Wyciąg z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.
Załącznik nr 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Bibliografia, Zrodła
Od wydawnictwa

 

Pobierz wersję :

PDF

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej